Vaučeri za digitalizaciju

Podijeli

 1. Svrha (cilj) Poziva
 • Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

 

 1. Financijska alokacija
 • Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u obliku vaučera
Vrsta vaučera Indikativna alokacija po vrsti vaučera (EUR)
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina 1.924.480 EUR
Vaučer za digitalni marketing 1.990.850 EUR
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije 1.194.500 EUR
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti   2.919.900 EUR
Vaučer za složena digitalna rješenja   1.924.480 EUR
Ukupna alokacija Poziva: 9.954.210 EUR

 

 1. Iznos i intenzitet potpore
 • Za dodjelu bespovratnih sredstava/vaučera prijaviteljima utvrđen je intenzitet potpore od 60% prihvatljivih troškova
 • Prihvatljive potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva u skladu su s de minimis Uredbom.

 

Vrsta vaučera Maksimalan iznos potpore (EUR)
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – VDV  9.990,00 EUR
Vaučer za digitalni marketing – VDM  9.990,00 EUR
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – VDT  9.990,00 EUR
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO  14.500,00 EUR
Vaučer za složena digitalna rješenja – VSD  19.900,00 EUR

 

 1. Rok i uvjeti prijave
 • Postupak dodjele se provodi u modalitetu privremenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava s više rokova za podnošenje projektnih prijedloga kako slijedi.
 • Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera.
  • Vaučeri moraju biti različite vrste, odnosno moraju se odnositi na različite vrste aktivnosti.
 • Prijavitelj jednim projektnim prijedlogom može zatražiti samo jedan vaučer.
  • U postupku dodjele prijavitelj može istovremeno imati samo jedan projektni prijedlog kojim traži dodjelu vaučera za usluge koje pruža isključivo jedan pružatelj usluga, a koje obuhvaćaju jednu ili više aktivnosti prihvatljivih za traženu vrstu vaučera.
  • Jedan prijavitelj u okviru ovog Poziva može koristiti najviše dva (2) vaučera, uz uvjet da se radi o različitim vrstama vaučera, pri čemu ukupni iznos potpore dodijeljen jednom (jedinstvenom) poduzetniku mora biti u skladu s pravilima o potporama male vrijednosti.

 

Rok za prijave Indikativna alokacija po roku za prijave
1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine u 11.00 sati  3,318,070 EUR
2. rok od 01.11. do 01.12.2023. godine u 11.00 sati  3,318,070 EUR
3. rok od 01.03. do 01.04.2024. godine u 11.00 sati  3,318,070 EUR

 

 

 1. Prihvatljivost i pravila
 • Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. „Definicija MSP-ova“ Uredbe Komisije br. 651/2014.
 • Prijavitelj mora imati najmanji broj zaposlenih prema donjoj tablici na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog (nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje).
 • Prijavitelj ne smije sudjelovati kao pružatelj bilo koje vrste usluga na bilo kojem projektu prijavljenom za dodjelu vaučera u okviru ovog Poziva, odnosno ako je upisan u Katalog pružatelja usluga.
 • Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno.
  • Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.
 • Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije dana prije podnošenja projektnog prijedloga.

 

Vrste vaučera Min. br. zaposlenih
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – VDV  1
Vaučer za digitalni marketnig – VDM  1
Vaučer za izradu strategije digatalne transformacije – VDT  3
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO  1
Vaučer za složena digitalna rješenja – VSD  3

 

 1. Prihvatljivost pružatelja usluge
 • Pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba upisana u Katalog pružatelja usluga u okviru poziva “Vaučeri za digitalizaciju” MINGOR, za odgovarajuće područje vaučera.
 • Pružatelj usluge u okviru ovog Poziva ne sudjeluje niti će sudjelovati kao prijavitelj te je upoznat s odgovarajućim pravilima Poziva.
 • Pružatelj usluge/osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje nije u sukobu interesa u predmetnom postupku dodjele bespovratnih sredstava te nije u odnosu povezane osobe ili povezanog društva s prijaviteljem.
 • Pružatelj usluga odabran je u skladu s odredbama Priloga 4. – Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

 

 1. Prihvatljive aktivnosti projekta i prihvatljivi troškovi
 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 • Vaučer se odnosi na specijalizirane programe neformalnog učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike Prijavitelja za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija (rad u e-trgovini i m-trgovini, internetsko oglašavanje, administriranje internetske stranice poduzeća), za analizu podatka i upravljanja podacima, razvoj aplikacija, dizajn softvera, digitalni dizajn, za poslovanje u oblaku i sl.
 • Uvjeti:
 • Prijavitelj u jednu prijavu može uključiti jednu ili više edukacija, pod uvjetom:
  • da je najmanje 20% svih zaposlenika* uključeno u edukacije u sklopu vaučera
  • da se edukacije održavaju uživo (uključujući on-line) i u realnom vremenu
  • da je po završetku edukacije proveden test stečenog znanja/ispit o čemu je izdana potvrda za svakog polaznika
  • da ukupno prihvatljivi troškovi edukacije za jednog zaposlenika iznose najviše 1.000,00 EUR

 

 • Vaučer za digitalni marketing
 • Izrada internetskih stranica poduzeća uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju 3 sata. Izrada internetskih stranica poduzeća uključuje osiguranu prisutnost ključnih elemenata web stranice, prikladan i učinkovit sadržaj, tehničku ispravnost te edukaciju zaposlenika povezanu sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.
 • Izrada landing stranice (pod-stranice mrežnih stranica prijavitelja) uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
 • Izrada Mobilne aplikacije uključujući edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata. Svrha mobilne aplikacije je omogućiti funkcionalnosti s karakteristikama mobilnih uređaja koje ne pružaju web stranica ili internet trgovina. Uključuje korisničko iskustvo i vizualnu relevantnost, zakonsku usklađenost te omogućeno korištenje i pristup korisnicima s barem jednog velikog segmenta uređaja (npr. Android ili iOS), nekoliko oblika tehničke implementacije te sigurnost podataka i stabilan rad.
 • Izrada web aplikacije u svrhu automatizacije poslovnih procesa, bolje komunikacije s klijentima i unapređenje poslovanja, jednostavnije obrade podataka, povezivanje s bazama podataka i boljim praćenjem i analizom poslovnih procesa. Aktivnost može uključivati troškove usluge poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
 • Izrada web stranice za e-trgovinu uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.
  • Web stranice za e-trgovinu trebaju omogućiti konfigurirane i integrirane načine plaćanja u internetskoj trgovini, korištenje na svim vrstama uređaja te indeksiranost od strane glavnih tražilica, kao i omogućeno samostalno upravljanje sadržajem za korisnika.
 • Upravljanje društvenim mrežama (minimalno 1 društvena mreža) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.
  • Upravljanje društvenim mrežama treba uključiti odabir minimalno 1 društvene mreže sukladno potencijalnim klijentima i ponudi poduzeća, izradu strategije poslovanja na društvenim mrežama, kreiranje relevantnog sadržaja ovisno o odabiru društvene mreže, praćenje reakcija na objavljene sadržaje (statistike) i sl. te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.

 

 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
 • Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, te druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima – KPI). Strategija digitalne transformacije treba biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća (na koja se strateška usmjerenja i na koje se postojeće strateške ciljeve odnosi), odnosno s poslovnim planom i ciljevima, u slučaju da poduzeće nema razvijenu poslovnu strategiju.
 • Aktivnost treba rezultirati jasnim akcijskim planom po kojem poduzeće može postupati kako bi nakon njegove provedbe moglo reći da se uspješno prilagodilo digitalnom dobu kroz uvođenje novih aplikacijskih rješenja, promjenu organizacijske kulture, optimizaciju procesa i druge načine.
 • Uvjeti:
  • poduzeće mora imati najmanje 3 zaposlenih na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer

 

 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity)
 • Aktivnosti vaučera uključuju provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka, provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća. Također uključuju analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od 3 sata.
 • Napomena: prilikom pružanje usluge iz područja dijagnostike kibernetičke sigurnosti pružatelj usluge mora isporučiti sve navedene usluge.

 

 • Vaučer za složena digitalna rješenja
 • Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, kao što su rješenja za industriju 4.0, razvoj mrežnih sustava i procesa, IoT (Interneta stvari), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju big data (velike podatke), simulacijske modele, virtualnu i proširenu stvarnost, integrirane sustave (npr.: BI i analitika, Integracija tržišta (drop-shipping) barem na jednom velikom tržištu, planiranje resursa poduzeća, digitalna rješenja za produktivnost i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje – KPI za svako isporučeno rješenje te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina povezano sa svrhom vaučera u minimalnom trajanju od 6 sati.
 • Aktivnosti trebaju biti usklađene sa strategijom digitalne transformacije poduzeća, odnosno poslovnom strategijom poduzeća ako poduzeće nema razvijenu strategiju digitalne transformacije.
 • Uvjeti:
  • poduzeće mora imati najmanje 3 zaposlenih na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) kako bi ostvarilo pravo na ovaj vaučer.

 

 

 

 

Ostale novosti

Inovacijski vaučeri za MSPove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv “Investicijski vaučeri za MSP-ove” Svrha ovog Poziva Ovim pozivom pruža se stručna podrška mikro,