Sve što trebate znati o novom Indikativnom godišnjem planu objave poziva za 2024. za PKK i ITP

Podijeli

Objavljeni novi indikativni godišnji planovi za europske fondove

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo za Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., poduzelo je značajan korak ka povećanju transparentnosti i dostupnosti informacija za sve potencijalne prijavitelje projekata objavom novih indikativnih godišnjih planova. Ovi planovi primarno su namijenjeni pružanju uvida u raspored objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za nadolazeću 2024. godinu. Inicijativa je ova izuzetno važna jer omogućava svim zainteresiranim stranama da se pravovremeno pripreme i planiraju svoje aktivnosti, te da pritom ostvare maksimalan uspjeh u prijavama. Cilj je također usmjeriti pažnju na ključne sektore koji će se poticati kroz nadolazeće pozive, kako bi se strateški uložila sredstva Europske unije u projekte koji će doprinijeti jačanju gospodarstva, socijalnom uključivanju i zaštiti okoliša.

Pored transparentnosti i bolje dostupnosti informacija, Ministarstvo ističe da su ovi planovi kreirani s ciljem omogućavanja boljeg planiranja i korištenja sredstava EU fondova. Naglasak je stavljen na sektore kao što su infrastruktura, energetika, digitalizacija, kao i potpora malim i srednjim poduzećima. Objavom indikativnih godišnjih planova želi se potaknuti razvoj projektnih ideja koje su u skladu s prioritetima Europske unije i nacionalnim strategijama razvoja. Nadalje, očekuje se da će ova inicijativa dodatno ojačati suradnju između javnog i privatnog sektora te potaknuti uključivanje lokalne zajednice u kreiranje i provedbu projekata.

Konkretno, indikativni godišnji planovi sadržavaju detaljne informacije o planiranim pozivima, njihovim ciljevima, potencijalnom obujmu financiranja i kriterijima za prijavu. Na taj način, Ministarstvo nastoji osigurati da svi potencijalni prijavitelji imaju jasne i točne informacije koje su nužne za uspješnu pripremu i prijavu projekata. Ovaj pristup ne samo da unapređuje transparentnost postupka dodjele sredstava, već i približava Europsku uniju građanima, omogućavajući im da lakše ostvare pristup financijskim sredstvima i postanu aktivni sudionici u razvoju svojih zajednica.

Ciljevi objave planova

Ključni cilj ovih indikativnih planova je omogućiti prijaviteljima pravovremenu i temeljitu pripremu za buduće natječaje. Transparentnost i dostupnost potrebnih informacija su vrhunski prioriteti, a ovi planovi služe kao platforma koja potencijalnim prijaviteljima daje mogućnost da se detaljnije upoznaju s uvjetima i dostupnim sredstvima pojedinačnih natječaja.

Prednosti indikativnih planova

Prednosti koje ovi novi planovi pružaju su višestruke:

  1. Osigurana transparentnost: Svi zainteresirani imaju unaprijed pristup detaljnim informacijama o rokovima i uvjetima natječaja. To pomaže u stvaranju transparentnog okruženja koje podržava kvalitetnu pripremu projektnih prijava.
  2. Pravovremena priprema: Zahvaljujući unaprijed objavljenim datumima, organizacije mogu bolje planirati svoje aktivnosti i resurse za razvoj projektnih ideja.
  3. Detaljan uvid u dostupna sredstva: Planovi sadrže informacije o ukupnom proračunu dostupnom za pojedine natječaje, omogućujući kandidatima da realno procijene svoje šanse i mogućnosti.

Nove indikativne planove za Program konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. možete pronaći na poveznicama.

Ostale novosti

Inovacijski vaučeri za MSPove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv “Investicijski vaučeri za MSP-ove” Svrha ovog Poziva Ovim pozivom pruža se stručna podrška mikro,