JLS – OVI OTVORENA SU POZIVI ZA OBNOVU ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA TE JAVNI POZIV ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI I POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH NA POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJIM VRTIĆIMA U 2023. GODINI

Podijeli

Na portalu Fondovieu otvoren je poziv za Energetsku obnovu zagrada sa statusom kulturnog dobra s datumom početka zaprimanja projektnih prijava: 17.04.23, 12:00, te s rokom za podnošenje projektnih prijava: 31.12.23, 23:59

Cilj ulaganja je smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada navedenih u predmetu Poziva. Za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja ušteda primarne energije od minimalno 30 %.

Ovim pozivom podržat će se energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • u stopostotnom su javnom vlasništvu
 • prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati
 • imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline
 • nisu oštećene u potresu.

Ukupna bespovratna sredstva: 39.816.842,52 €

 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.361,40 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.981.684,25 €.

Intenzitet potpore: 100%

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi, kojima je osnivač:
  • RH i/ili
  • JLP(R)S i/ili
 • ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada dokumentacije
 • Energetska obnova
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Promidžba i vidljivost.

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade Republike Hrvatske objavio Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini.

Sredstvima programa pomoći će se jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića, u provedbi projekta. Ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te doprinijeti ublažavanju postojećih regionalnih nejednakosti.

Ukupan iznos sredstava osiguran za provođenje programa iznosi 2.654.456,00 eura (19.999.998,73 kune).

 • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.592.673,60 eura (11.999.999,24 kuna).
 • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.061.782,40 eura (7.999.999,49 kuna).

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića, donesenim temeljem odredbe članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13,98/19 i 57/22.). Prijavitelj mora biti vlasnik objekta u koji se ulaže ili mora imati sporazum/ugovor/odluku o pravu korištenja. Prijavitelj je dužan dostaviti pisanu suglasnost vlasnika nekretnine (u slučaju kada prijavitelj nije vlasnik) na sve zahvate koji će biti predviđeni Projektom.
 • jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave, koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi objekti:

 • Prihvatljivi su objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju i objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u kojima se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a. Projekt se u potpunosti provodi na teritoriju Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom
 • uređenje okoliša
 • uređenje postojećih vanjskih terena.

Provedbeno razdoblje:

 • Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 01. siječnja do 31. listopada 2023. godine.

Broj prijava po prijavitelju:

 • Jedan Prijavitelj podnosi jednu Prijavu u kojoj može tražiti sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za jedan objekt dječjeg vrtića.

Ukupan iznos sredstava osiguran za provođenje programa iznosi 2.654.456,00 eura (19.999.998,73 kune).

 • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 592.673,60 eura (11.999.999,24 kuna).
 • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 061.782,40 eura (7.999.999,49 kuna).

Iznos sufinanciranja Središnjeg državnog ureda:

 • Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju. (U skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine 132/17).
 • Dodijeljena sredstva sufinanciranja mogu biti jednaka ili manja od traženih u prijavnom obrascu. Dodijeljeno sufinanciranje je najviši ukupni iznos sredstava kojim će Središnji državni ured sufinancirati Korisniku Projekt u 2023. godini.
 • Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 13.272,28 eura (100.000,00 kuna) s PDV-om.
 • Najviši ukupni iznos sufinanciranja Središnjeg državnog ureda po Korisniku može iznositi 33.200,00 eura (250.145,40 kuna) s PDV-om.

Podnošenje prijava:

 • Poziv je objavljen 10. ožujak 2023. i otvoren je 32 kalendarska dana od dana objave odnosno 11. travnja 2023.

 

Objavljen je Javni poziv općinama Republike Hrvatske za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Središnji državni ured poziva općine Republike Hrvatske koje su razvrstane od I. do IV. skupine indeksa razvijenosti i općine od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17), a sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja da se prijave za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su općine s područja Republike Hrvatske sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17)1 razvrstane prema kriterijima i uvjetima:

 • Općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, koje su:
 1. a) osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13);
 2. b) koje provode predškolsku djelatnost temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;
 3. c) koje financiraju ili sufinanciraju rad dječjih vrtića drugih osnivača ukoliko je to jedina predškolska djelatnost na području općine.
 • Općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti koje zadovoljavaju jedan od gornjih kriterija: a), b) ili c), a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 30,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja i umanjene za namjenske prihode, iskazane u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. god. i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911.

Postupak i rok podnošenja prijave:

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Financijska potpora:

 • Ukupna alokacija iznosi 2.853.835,03 € (21.502.220,03 kuna)
  • Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 2.600.000,00 € (19.589.700,00 kuna)
  • Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 253.835,03 € (1.912.520,03 kuna).

Mjerila za dodjelu financijske potpore:

 • Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2022./2023. (1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.).
 • Financijska potpora po djetetu iznosi 66,00 €/mjesečno (497,28 kuna).
 • Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 29.040,00 € (218.801,88 kuna) za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

Prihvatljivi troškovi:

 • izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

Prijavitelji koji postanu korisnici potpore obvezuju se izuzeti roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2023. godine te o tome Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade dostaviti dokaz.

Obratite nam se za pomoć pri procjeni prihvatljivosti za pozive te za izradu projektnog prijedloga na mail adresu: info@euro-projekt.hr.

Ostale novosti