• EU Fondovi
  • HAMAG Bicro zajmovi
  • HBOR investicijski krediti
  • NACIONALNI fondovi
  • HZZ potpore za samozapošljavanje
  • Poslovno savjetovanje

HZZ potpore za samozapošljavanje

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda.

MJERU MOGU KORISTITI:

            - Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje,

            - Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem,

        - Poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja             (vrijedi za Potpore za proširenje poslovanja).

TRAJANJE MJERE:

- 24 mjeseca

FINANCIRANJE MJERE:

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika.

1. Skupina - do 120.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :

            - (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)

            - (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)

            - (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

            - (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

            - (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

3. Skupina – do 80.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :

            - (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

            - (H) Prijevoz i skladištenje

            - (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

            - (J) Informacije i komunikacije

            - (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

            - (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

            - (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

            - (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

            - (P) Obrazovanje

            - (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2022.:

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

a) fiksnog iznosa

b) varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u Troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o djelatnostima za koje se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 8 kategorija:

            - kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme neophodnih za obavljanje djelatnosti te koji traju, odnosno koriste se u vremenu dužem od jedne godine

            - kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad

            - kupnja ili zakup licenciranih IT programa

            - edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore

            - kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*

            - kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija) – najviše 20% od iznosa potpore

            - kupnja franšiza

            - usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…)

Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u.

Sve ostale vrste troškova koje nisu nabrojane, ne mogu biti prihvatljive za financiranje.

KRITERIJI

           - Osoba mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.

           - Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan.

           - Troškovi se mogu navoditi s uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ukoliko porez, sukladno važećim pravnim propisima, nije povrativ.

           - Osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti.

           - Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu.


+385 (95) 359 5772
+385 (95) 356 9711
info@euro-projekt.hr
Savska 41, 15.kat zgrade Zagrepčanke
10 000 Zagreb