• EU Fondovi
  • HAMAG Bicro zajmovi
  • HBOR investicijski krediti
  • NACIONALNI fondovi
  • HZZ potpore za samozapošljavanje
  • Poslovno savjetovanje

EU Fondovi

Jedna od najvećih nepoznanica za poduzetnike upravo su EU projekti i fondovi. Naš tim do sada je uspješno radio na pripremi i provedbi projekata iz širokog spektra djelatnosti – poljoprivrede i ruralnog razvoja, prehrambene i prerađivačke industrije, zdravstvene djelatnosti, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, turizma i kulture, brojnih ostalih uslužnih djelatnosti, obrazovanja, neprofitnog sektora (udruge), prekogranične i transnacionalne suradnje.

Nakon raspisivanja/objave natječaja naša stručna pomoć obuhvaća:

            • informiranje o uvjetima raspisanog natječaja

            • pisanje projekta (ispunjavanje prijavnih obrazaca, izrada budžeta projekta, izrada logičke matrice,..)

            • organiziranje i vođenje pripreme potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj (koja uključuje i pribavljanje odgovarajućih ponuda za robe, usluge i radove u skladu s uvjetima natječaja)

            • izradu odgovarajućih studija (poslovni planovi i investicijski elaborati, izrada poslovnog plana, izrada studije izvodljivosti i analize troškovi i korist)

            • pripremu i podnošenje prijave na natječaj.

Usluge koje vam stoje na raspolaganju obuhvaćaju kompletan proces, od razrade projektne ideje do izrade projektne dokumentacije. Osim informiranja klijenata o najavljenim natječajima te izrade projektne dokumentacije, naš tim vam nudi kompletnu uslugu vođenja projekta ili savjetodavnu pomoć postojećem projektnom timu.

M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Demografska obnova opustošenih ruralnih područja Republike Hrvatske, jedan je od važnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja. Kako bi se potakao ostanak mladih u ruralnim područjima odnosno njihov povratak iz gradova, nužno je osigurati primjerene životne i radne uvjete. Upravo je jedan od važnijih ciljeva ove mjere, omogućiti mladima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.
________________________________________

Podmjera 6.1.


Potpora mladim poljoprivrednicima
Korisnici
Osobe starosti između 18 i 40 godina, koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva). Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripada ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR-a
Prihvatljivi troškovi
Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.
Potpora
Do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku

Podmjera 6.2.


Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
Korisnici
• poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata,
• fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.
Potpora se dodjeljuje za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta do vremena podnošenja Zahtjeva za potporu.
Prihvatljivi troškovi
Potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu.
Prihvatljive su aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.
Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku


Podmjera 6.3.


Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Korisnici
        • Mala poljoprivredna gospodarstva, čija je ekonomska veličina između 2.000 i 7.999 EUR-a
Prihvatljivi troškovi
Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.
Potpora
do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 EUR-a po korisniku

Podmjera 6.4.

Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
Korisnici
        • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata,
        • Fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
Prihvatljivi troškovi
Prihvatljivi troškovi su iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.
Potpora
Do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, između 3.500 – 200.000 EUR-a.

M4 – Ulaganja u fizičku imovinu


U sklopu ove mjere prihvatljiva su brojna ulaganja koja su Hrvatskim poljoprivrednicima postala dostupna već za trajanja pretpristupnog programa IPARD. Sada je opseg ulaganja daleko širi. Mjera omogućava brojna ulaganja u primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i u djelatnosti usmjerene ka navodnjavanju poljoprivrednih površina i očuvanja krajobraznih vrijednosti.
________________________________________

Podmjera 4.1.


Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Tip operacije

1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici
        • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura ukoliko ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća i manja od         8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima)
        • Proizvođačke grupe/organizacije
Prihvatljivi troškovi
        • ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje, zatvorene/zaštićene prostore, objekte za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva, skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda,
        • ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
        • ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva,
        • ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,
        • ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom         gospodarstvu te kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta.
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 5.000 do 2.000.000 EUR, odnosno do 3.000.000 EUR za ulaganja u sektore:
        • govedarstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili za tov junadi i/ili
        • svinjogojstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro centara i/ili
        • peradarstva, za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica i/ili
        • voća i povrća, za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i/ili ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada.
Najviša vrijednost javne potpore po projektu za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opre-
me, radnih strojeva te gospodarskih vozila može iznositi 1.000.000 EUR.
Intenzitet potpore
Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
        • mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom.

Tip operacije

2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Korisnici
        • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
        • Proizvođačke grupe/organizacije
Prihvatljivi troškovi
       • ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata te ulaganja u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva)
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 5.000 do 1.000.000 EUR
Intenzitet potpore
Do 75 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
        • mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom

Tip operacije

3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Prihvatljivi troškovi
        • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina, za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu.
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 5.000 do 1.000.000 EUR
Kod ulaganja u zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5.000.000 EUR-a
Intenzitet potpore
Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:
        • mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agrookolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom.

+385 (95) 359 5772
+385 (95) 356 9711
info@euro-projekt.hr
Savska 41, 15.kat zgrade Zagrepčanke
10 000 Zagreb