Objavljen je 2. Poziv “POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO”

Podijeli

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja najavilo je otvaranje Poziva ‘’Potpora za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo 2’’.

 

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća te srednje kapitalizirana poduzeća koji u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava moraju dokazati da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju jednom od sljedećih ciljeva:

 • Promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodi ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama.
 • Dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razina emisija.

 

Također, prihvatljivi prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • Prihvatljivi prijavitelji su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥ 2,00% u godini koja prethodi predaji projektnog prijedloga (ei = AOP263/(AOP128+AOP129)*100)
 • Prijavitelj ima pozitivnu EBITDU
 • Prijavitelj ima  poslovne prihode u godini prije predaje projektnog prijedloga u iznosu od ili većem 50 % od ukupne vrijednosti projekta
 • Prijavitelj je  registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • Prijavitelj pripada sektoru C, Prerađivačka industrija prema NKD klasifikaciji 2007:
  • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
  • 11 Proizvodnja pića
  • 13 Proizvodnja tekstila
  • 14 Proizvodnja odjeće
  • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
  • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
  • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
  • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
  • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
  • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
  • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
  • 24 Proizvodnja metala
  • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
  • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
  • 31 Proizvodnja namještaja.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 145.000.000,00 eura, a podjeljen je u dvije grupe:

Grupa 1. : Mala i srednja poduzeća:

 • najniži iznos potpore: 70.000,00 eura
 • najviši iznos potpore: 995.421,06 eura

Grupa 2. : Srednje kapitalizirajuća poduzeća:

 • najniži iznos potpore: 265.445,62 EUR
 • najviši iznos potpore: 4.645.298,29 EUR

Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 milijuna eura, bez PDV-a.

Ukupna vrijednost projekta predstavlja zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova projekta, bez PDV-a.

Vrste potpora i intenziteti:

Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade (GBER čl. 38)

 

Panonska Hrvatska

Sjeverna Hrvatska

Jadranska Hrvatska

Mala Srednja Velika(mid – cap)
65 55 45
Grad Zagreb 55 45 35

 

 

Potpore za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora, obnovljivog vodika i visokoučinkvoite kogeneracije (čl.41. GBER-a, na temelju Stavka 7. Točke (a) i Stavka 8) Mala Srednja Velika (mid – cap)
Sva područja RH 65 55 45

 

 

Potpore za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i za podupiranje prelaska na križno gospodarstvo, čl. 47. GBER-a
Panonska Hrvatska

Jadranska Hrvatska

Sjeverna Hrvatska

 

Mala Srednja Velika (mid – cap)
75 65 55
Grad Zagreb 65 55 45

 

 

Potpore za savjetodavne usluge u korsit MSP-ova ( GBER čl. 18)
Sva područja RH Mala srednja
50 50

 

Prihvatljive aktivnosti i kategorije troškova:

 • Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti osim za zgrade (GBER čl. 38):
  • Uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni process koji rezultira smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa
  • Uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni i radni process koji rezultira smanjenjem emisija C02
  • Optimizacijom procesa kroz tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije u projektnoj cjelini
  • Uvođenjem sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode (pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije)
 • Potpore za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora, obnovljivog vodika i visokoučinkvoite kogeneracije (čl.41. GBER-a, na temelju Stavka 7. Točke (a) i Stavka 8)
  • Prihavtljive akitvnosti su ulaganja neophodna za poticanje energije iz obnovljivih izvora u odnosu na novougrađene kapacitete uz prihvatljive kategorije troška:
   • Fotonaponski pretvarači veći od 15%, baterije, vodik, vjetar, geotermalne energije
   • Toplinski sunčani kolektori sa stupnjom korisnog djelovanja veći od 70%, dizalice topline, geotermalni izmjenjivači topline
   • Kotlovi na čvrstu biomasu sa stupnjem korisnog djelovanja većim od 85%
 • Potpore za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i za podupiranje prelaska na križno gospodarstvo, čl. 47. GBER-a
  • Prihavtljive aktivnosti su ulaganje u poboljšanje učinkovitosti resursa kroz sljedeće prihvatljive troškove:
   • Uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodne procese
   • Trošak gradnje/rekonstrukcije zgrada i/ili obnove zgrada uz uvjet da je isti vezan/neophodan za dio investicije uz ulaganje – nabavu strojeva i opreme
 • Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP -ova
  • Usluge upravljanja projektom
  • Usluge stručnog nadzora građenja
  • Usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta
  • Usluge izrade doklumentacije za javnu nabavu i provedbene dokumentacije
  • Usluge revizije.

 

Obvezna dokumentacija koju je potrebno što prije imati:

 • Glavni projekt s proračunom uštede
 • Akt za građenje za planirani zahvat i/ili odobrenje i/ili suglasnost i/ili posebni uvjeti građenja
 • Dokaz pravnog interesa sukladno članku 109. Zakona o gradnji
 • Elektroenergetska suglasnost.

 

Obratite nam se za pomoć pri procjeni prihvatljivosti prijave za Poziv te za izradu projektnog prijedloga na mail adresu: info@euro-projekt.hr.

Ostale novosti

Inovacijski vaučeri za MSPove

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv “Investicijski vaučeri za MSP-ove” Svrha ovog Poziva Ovim pozivom pruža se stručna podrška mikro,