Objavljen nacrt natječaja za tip operacije 6.2.1. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Objavljen nacrt natječaja za tip operacije 6.2.1. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

SVRHA NATJEČAJA 6.2.1. – pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. 

IZNOS POTPORE: 50 000 Eura (371.975,00 HRK) 

INTENZITET: 100% 

UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA: 100 000 000 KN

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA:

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (15.02.2020.).

U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu, dok u sektoru usluga ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu za koju traži potporu u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, djelatnost koja je predmet potpore mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prilikom konačne isplate i 5 godina nakon .

U slučaju aktivnosti kupovine šumske i poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za poljoprivredne radove) u sektoru pružanja usluga korisnik mora u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 kuna.

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.

Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.

Korisnik se mora baviti djelatnošću za koju je ostvario potporu najmanje pet godina nakon konačne isplate

Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon.

Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura. Tijekom provedbe projekta i u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva ispod 1.000 eura.

Korisnik mora imati sjedište poljoprivrednog gospodarstva u jedinici lokalne samouprave u kojoj će se projekt odvijati ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

U slučaju kada je to zakonska obveza, odnosno korisnik ne može registrirati djelatnost sukladno nacionalnom zakonodavstvu, korisnik je dužan promijeniti organizacijski oblik i podnijeti Zahtjev za promjenu organizacijskog oblika nakon sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate,

PRIHVATLJIVI SEKTORI ZA ULAGANJA:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu) 

usluge u društvenim djelatnostima

intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:

ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme)

ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«

hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS u naselju do 5.000 stanovnika.

Diversificirana djelatnost mora biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.

Korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu gospodarstva ispod donjeg praga SO-a zadanog za razred/veličinu gospodarstva za koju je ostvario bodove

Ulaganje u djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu nije prihvatljivo unutar ovog Natječaja.

Korisnik mora izraditi poslovni plan za razvoj nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta.

U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI

U sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora , a marketing se mora odnositi na predmet prerade.

Potpora za tip operacije 6.2.1. pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti može se dodijeliti istom korisniku samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020


PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive su aktivnosti:

građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata) 

opremanje objekata

kupnja zemljišta/objekata

kupnja strojeva i opreme

kupnja jednog gospodarskog vozila najmanje i jednog plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti

kupnja živih životinja u sektoru turizma

edukacije vezane za prijavljenu djelatnost

promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost

izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)


Neprihvatljive aktivnosti su:

rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi i oprema (izuzev opreme/linija za preradu) 

kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu


Maksimalni iznosi prihvatljivih aktivnosti za koje nije potrebno prikupiti neobvezujuću ponudu:

za građenje i opremanje objekata(HRK/ m²): 

Izgradnja plivačkih bazena 3.900,00

Izgradnja građevine 5.200,00

Opremanje građevine 1.040,00

Rekonstrukcija građevine 2.500,00

za kupnju zemljišta/objekata iznosi 37.000,00 kuna

za kupnju gospodarskih vozila iznosi 150.000,00 kuna

za kupnju plovila iznosi 178.000,00 kuna

za izradu projektne dokumentacije iznosi 37.000,00 kuna.

Aktivnosti vezane za fizičku imovinu (aktivnost izgradnje, rekonstrukcije, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata, kupnje strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući izradu projektne dokumentacije) prikazane u poslovnom planu nakon svođenja na maksimalne iznose u svrhu pravdanja potpore, ako je primjenjivo, moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore, u suprotnom se izdaje Odluka o odbijanju.

Provedbu aktivnosti korisnik mora započeti u roku od najviše 9 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Edukacije vezane za prijavljenu djelatnost, promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost, kao ni izrada projektne dokumentacije ne smatraju se dokazom započete aktivnosti.

Gospodarstvo kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati aktivnosti u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore. 

KRITERIJI ODABIRA 

Maksimalan broj bodova koji korisnik može ostariti putem natječaja 6.2.1. šokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti je 100, a prag prolaznosti je 40.

NOVI NATJEČAJ 6.2.1 – ŠTO JE NOVO U ODNOSU NA PRIJE 

Nacrt novog natječaja Natječaj 6.2.1. – potpora za ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima i ruralni razvoj RH donosi nekoliko velikih promjena u odnosu na isti natječaj u odnosu na 2018. godinu. Najznačajnija promjena je ukidanje turističkih razreda. Na novom natječaju ulaganje u sektor turizma je dozvoljeno svima koji zadovoljavaju uvjete natječaja uz jednu vrlo značajnu iznimku. Naime, ulaganje u smještajne kapacitete je dozvoljeno samo u jedinicama lokalne samouprave razvrstane po indeksu razvijenosti od I-VI. To automatski isključuje veliki broj razvijenih općina, iako postoje značajne razlike u razvijenosti unutar pojedinih općina. Treća značajna izmjena je obveza upisa u porezni registar koja je i dalje uvjet, ali tek prilikom konačne isplate. To će poljoprivrednicima omogućiti “sigurniju” priliku za apliciranje jer se u RPO morati upisati tek, i ako ostvare pravo na potporu. Još jedna značajna promjena je i mogućnost ulaganja u susjednoj općini što na prijašnjem natječaju 6.2.1. nije bilo moguće. Promjena sjedišta opg-a nije moguća nakon objave natječaja na esavjetovanju. Uvedene su i neke promjene tehničke prirode pa tako u slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta) potrebno dostaviti najmanje idejni projekt ili idejno rješenje iz kojeg je vidljiva namjena, gabariti, BGP površina i da je u skladu prostornim planom. U slučaju ulaganja u građenje jednostavnih građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji mogu izvoditi bez Glavnog projekta potrebno je dostaviti izjavu ovlaštenog projektanta. Također, za potrebe financiranja projekta korisnik je obvezan dostaviti dokaz o postojanju vlastitih sredstava ili dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja(pismo namjere banke, ugovor o kreditu i sl). Rabljena oprema i strojevi više nisu prihvatljivi za ulaganje kao na prošlom natječaju.

Kriteriji bodovanja je ostao isti, kao i minimalna ekonomska veličina gospodarstva(1000 Eura) i uvjet da se ulaganje mora provoditi u naseljima s najviše 5 000 stanovnika. Također, uvjeti minimalne duljine upisa u registar poljoprivrednika (godinu dana) i obveza plaćanja doprinosa nositelja gospodarstva po bilo kojoj osnovi (osim umirovljenika) i dalje su prisutni.

Uz par značajnih izmjena sigurno je da ću biti dosta onih kojima novi uvjeti idu u prilog, kao i onih kojim će pokvariti određene planove. Iako je Natječaj 6.2.1. još uvijek nije službeno objavljen i moguće su određene izmjene, dojma smo kako su ovaj put stvari malo preciznije definirane uz jednu zamjerku a to je financijska omotnica koja iznosi 100 000 000 kn. S obzirom na interes koji vlada za ovim natječajem i velikim brojem korisnika koji žele aplicirati, sredstva koja se dodjeljuju trebala bi biti značajno veća.

Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge za prijavu slobodno nas kontaktirajte.

+385 (95) 359 5772
+385 (95) 356 9711
info@euro-projekt.hr
Savska 41, 15.kat zgrade Zagrepčanke
10 000 Zagreb